Regjeringer varsler endringer i beskatning av personalrabatter

coins-948603_1920.jpg

Personalrabatter/naturlytelser mottatt i forbindelse med arbeidsforhold er skattepliktig for arbeidstaker. Nye regler fra 1. januar 2019 gjør reglene klarere og strengere.Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessing på samme måte som lønn.

Ett viktig punkt er klargjøring av når ytelser som arbeidstaker mottar fra en annen enn arbeidsgiver, en såkalt tredjepart, er skattepliktige. I tillegg er det arbeidsgiver som blir ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

Dette er et område som har vært oppe til diskusjon i bransjen hos politikere og i media siden endringen/klargjøringen ble varslet av regjeringen.

NTB melder nå om mulige nye og noe forenklede regelendringer i beskatning av personalrabatter/naturalytelser.

Endringene er foreslått som følger:

Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.

 • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. I og med det nye taket på 8.000 kroner, betyr dette at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

 • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

 • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

 • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

For arbeidsgiverne vil fjerningen av 50 prosentgrensen være en forenkling, men utover dette ligger det an til at arbeidsgivers plikter består.

Hvilke plikter er det arbeidsgiver nå blir pålagt?

 • Rapportere i A-meldingen

 • Foreta skattetrekk 

 • Betale arbeidsgiveravgift

Nye lokaler i Våler

De ansatte på kontoret i Våler flyttet i begynnelsen av året inn i nye, lyse, flotte og moderne lokaler i Våler sentrum.

I det forrige kontorbygget var vi fordelt over to etasjer, men nå er alle samlet på et plan. Det er alle godt fornøyd med.

Kunder og andre besøkende som er innom uttrykker også begeistring over både beliggenhet og utforming av bygget.

Kom gjerne innom for en hyggelig prat og omvisning! Besøks adressen er Vålgutua 214.

Velkommen inn!

Velkommen inn!

Vi tar i mot deg i lyse og trivelige omgivelser.

Vi tar i mot deg i lyse og trivelige omgivelser.

Fra kontorkorridoren

Kontorkorridoren

Om vi er opptatt, så har vi hyggelige omgivelser du kan vente i.

Om vi er opptatt, så har vi hyggelige omgivelser du kan vente i.

Økonomiringen inngår samarbeid

Daglig leder og eier av Økonomiringen, Tone Nyborg Isaksen, har kjøpt 25 % av aksjene i AB Utvikling As på Flisa. Det er avtalt at Tone skal overta ytterligere 25 % av aksjene i løpet av fem år. Det er Aud Christensen som har solgt sin andel til tone. Tone blir nå medeier og faglig ansvarlig. Bernt Hjelmervik som var med å starte AB utvikling i 2009 eier de resterende 50 % av aksjene.. Selskapene vil til sammen ha ca. 20 ansatte fordelt på kontorene i Elverum, Våler og Flisa.

Tone ser på eierskapet i AB utvikling som en utfordring og en mulighet for både AB utvikling AS og Økonomiringen AS til å levere et bredt spekter av tjenester til store og små kunder. Våre ansatte besitter et høyt og mangfoldig kunnskapsnivå, og vi kan levere regnskapstjenester og økonomisk rådgivning og bistand til de fleste bransjer.

 

 

.

Skatteetaten øker bøtene

Den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft den 1. januar 2017. Skatteetaten fikk utvidet sine sanksjonsmuligheter med innføring av tvangsmulkt.

Rot i papirene kan nå få store økonomiske konsekvenser, og det uavhengig av om riktig skatt eller avgift faktisk er betalt.

De gamle forsinkelsesreglene er nå byttet ut med tvangsmulkt.

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister, dersom det er åpenbare feil ved de opplysningen som gis eller når den som har fått pålegg ikke retter seg etter pålegget

Alle som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold kan risikere å bli ilagt tvangsmulkt ved opplysningssvikt.

Tvangsmulkt kan også bli ilagt i forbindelse med bokettersyn, ved at den skattepliktige ikke retter opp i henhold til gitt bokføringspålegg.

Om man ikke oppfyller opplysningsplikten vil man raskt motta et vedtak fra Skatteetaten.

Vedtaket vil inneholde opplysninger om hva den opplysningspliktige må gjøre for å unngå tvangsmulkt. Det vil også være angitt en kort frist. Overholdes ikke opplysningsplikten innen fristen vil det løpe tvangsmulkt fra den angitte datoen.

Tvangsmulkten løper til:

 • Manglende opplysninger gis.
 • Skattemyndighetene fastsetter skatten ved skjønn.
 • Maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er inntrådt.

All varsling skjer i https://www.altinn.no Det er derfor svært viktig at kontaktinformasjon er oppdatert og riktig. Om det ikke er gjort kan det risikeres at det løper tvangsmulkt uten at man er klar over det.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Vi vil gjerne hjelpe deg!

Dropp regnskapsfører?

Regnskapet er det beste styringsredskapet du har i foretaket ditt.

Kan jeg føre regnskapet selv?

Hvis du har interesse, lyst og kunnskap, KAN du vurdere å føre regnskapet selv.

Men er det så enkelt som enkelte selgere av skybaserte regnskapssystemer sier?  Er det bare noen få minutter eller små timer som skal til?

For mange vil dette ikke være uoverkommelig. Likevel bør du ha en tommelfingerregel:  bruk tiden på det du behersker best, og kjøpe de andre tjenestene fra pålitelig fagfolk. Dette gjelder også regnskap. Vi kan jo si det slik: "Jeg blir ikke nødvendigvis en god frisør om jeg kjøper meg en frisørsaks". 

Det er ingen tvil om at det er mange bedriftseiere som har kompetanse til å føre regnskapet selv, men de smarte bedriftseierne vet også at det er mer langt mer lønnsomt å bruke kompetanse og tid på det som er virksomhetens kjerneområder, og det som skaffer bedriften inntekter.

Fagkompetanse innen regnskap, skatt, avgift og lønn vil i framtiden, som i dag, være nødvendig for å kontrollere og behandle regnskapstall etter lovverket og hver enkelt bedrift s spesifikke behov for styringsinformasjon.

Det er nettopp det et regnskap er for bedriften: styringsverktøy.

Vi som jobber med regnskap vil i fremtiden bruke mindre tid på manuelle arbeidsprosesser. Samtidig vil vi bruke mer tid som en diskusjonspartner og rådgiver for å kunne fokusere på økt verdiskapning, og løse de daglige utfordringene din bedrift står overfor.

Snakk med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for din bedrift. 

Ting du bør vurdere når du skal velge regnskapsbyrå

Regnskapsbyråets tilbud av regnskapstjenester

Enhver leverandør av regnskapstjenester kan ta seg av din bedrifts løpende regnskapsføring. De aller fleste kan også utføre årsoppgjør, betalingsformidling, administrasjon av lønninger og fakturering. Hva byrået kan tilby ut over dette, vil variere fra regnskapsbyrå til regnskapsbyrå. Det vil ha sammenheng med byråets størrelse og hvilke spesifikke tjenester du som kunde har behov for å få utført. Det er viktig å definere og avklare spesielle krav og ønsker til hva du forventer at byrået skal levere i forkant av valget du foretar.

ØkonomiRingen i Elverum og Våler sine spesialfelt er:

 • Regnskap
 • Rådgivning
 • MVA
 • Skatter og avgifter
 • Lønn
 • Fakturering
 • Årsoppgjør / Ligningspapirer
 • Stiftelse / Registrering av firma
 • Bistand styrearbeid

Vårt tjenestetilbud er svært bredt og omfatter alt fra ordinær regnskapsføring med års avslutninger, lånesøknader og møte med banken, til analyse og gjennomgang av rutiner og rådgivning i personalhåndtering.

Har regnskapsbyrået relevant bransjekunnskap?

De aller fleste regnskapsbyråer tar oppdrag innen vidt forskjellige bransjer. I det store og hele er det liten grad av spesialisering innen regnskapsbransjen. Lover og regler innen regnskap, skatter og avgifter er i utgangspunktet generelle, men en del bransjer har særskilte regler å forholde seg til. Det er derfor av en viss betydning å ta stilling til hvor viktig det er at det regnskapsbyrået du velger har kjennskap og kunnskap til nettopp dine bransjeforhold. Det er sannsynligvis fordelaktig at byrået du vurderer å velge allerede er engasjert innenfor den samme bransjen. Det vil nemlig innbære at regnskapsbyråets eller regnskapsførerens bransjekunnskap og forståelse for din virksomhet vil være bedre.

Vi har Spesialkompetanse innen de aller fleste økonomiske fagfelt

ØkonomiRingen sin kundemasse strekker seg fra lokalt næringsliv til landbruk i distriktene. Vi yter spesialkompetanse innen de aller fleste økonomiske fagfelt. Etter å opprinnelig ha vært et regnskapskontor med spesielt fokus på landbruksregnskap er i dag nærmere 60% av kundemassen fra næringslivet forøvrig.

Størrelsen på regnskapsbyrået

Størrelsen på regnskapsbyrået sier noe om både kapasiteten og omfanget på forkjellige typer oppdrag de kan håndtere. Eksempelvis krever gjerne svært omfattende oppdrag en viss bemanning for å få jobben utført. I så måte er det nyttig for deg å vite at regnskapsbyrået er pålagt å gi beskjed om byrået har den nødvendige kompetanse og kapasitet til påta seg nettopp ditt oppdrag før dere sammen avgjør om et samarbeid skal inngås.

Geografi – et regnskapsbyrå nær deg?

Mange oppdragsgivere synes det er viktig at regnskapsbyrået befinner seg i en viss nærhet, gjerne i den samme regionen som de selv holder til. Det trenger slett ikke være slik, men tendensen er at regnskapsførere med nær geografisk tilknytning er vanlig. Samtidig er det en tendens at stadig mer arbeid utføres takket være teknologiske løsninger. I stadig flere bransjer er det slik at et samarbeid fungerer godt til tross for at regnskapsbyrået og oppdragsgiver holder til på forskjellige steder i Norge. En del regnskapsbyråer har også kontorer spredt over hele landet.

Kontorer i både Elverum og Våler

ØkonomiRingen har kontorer i både Elverum og Våler og vi har mange fornøyde kunder både i og utenfor Hedmark.

Viktig når du har valgt regnskapsbyrå

Når du har valgt et regnskapsbyrå som samarbeidspartner, er det lurt å bruke litt tid sammen med regnskapsbyrået eller regnskapsføreren – spesielt helt i startfasen – med sikte på å legge opp så gode systemer og rutiner som mulig for din regnskapsførsel. Du bør eksempelvis fokusere på å legge opp en god kontoplan, planlegge de rapportene du anser som hensiktsmessige og sette av litt tid til å sørge for at du er à jour med regnskapet. Når du gjør det, vet du at du har kontroll.

Kilder: bedin.no og narf.no

Ferie og feriepenger

Hvor mye du tjente i fjor er avgjørende for hvor mye du får i feriepenger i år.

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på ferie, og regulerer også retten til feriepenger.

Mange arbeidstakere får feriepengene utbetalt i juni. Det er ferieloven som regulerer når feriepengene skal utbetales, og som utgangspunkt er dette i forbindelse med siste vanlige lønningsdag før ferien. Reglene om tidspunkt for utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.
Feriepengene du fikk utbetalt i fjor, er ikke en del av beregningsgrunnlaget.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Hvis arbeidsplassen din er bundet av en tariffavtale som gir fem ferieuker, eller det er nedfelt i din individuelle lønnsavtale, er imidlertid den ordinære satsen 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Har du fem uker ferie, vil du som regel ikke få utbetalt hele beløpet som står oppført som «feriepenger til utbetaling» på lønnsslippen. Dette er forvirrende, men har en logisk forklaring.

Når feriepengene utbetales i juni, holdes det igjen lønn for de ukene du skal ta ferie. Ettersom det ikke er fem uker i en måned, trekkes de ekstra dagene av feriepengene. Satsen for feriepenger er økt fra 10,2 til 12 prosent for å ivareta dette.

Dette gjelder deg som har fast månedslønn. Har du timelønn får du både lønn og feriepenger utbetalt.

Feriepengene utbetales uten skattetrekk. Det betyr ikke at feriepengene ikke er skattbar inntekt på linje med vanlig lønn. Det betyr bare at skattetrekket i praksis fordeles over de andre månedene i året.

Ny jobb – hva med ferie og feriepenger?

Du får ikke lønn under ferie det første året etter at du har skiftet jobb. Årsaken er at du ikke har opparbeidet feriepenger. Du har likevel rett på ferie.

Ferieloven gir deg som arbeidstaker rett til å jobbe i ferien hvis du ikke får feriepenger. Men dersom virksomheten du jobber i innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen bli pålagt å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid.

Hva med feriepengene dersom du ikke kan avvikle ferie?

Ferie som ikke er avviklet må overføres til året etter, og kan ikke tas ut i penger. Den eneste gyldige grunnen for å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet er dersom arbeidsforholdet opphører (Ferieloven § 11 tredje ledd).

Slutter du i jobben foretas det en sluttavregning av hva du har fått utbetalt, -brukte feriedager-, og hva du har krav på. Utbetalingen av feriepenger skal skje siste lønningsdag før du slutter. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne på det tidspunktet, kan beløpet utbetales sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret. Andre tidspunkter kan avtales.

God ferie!

Selvangivelsen 2015

Innen utgangen av april skal selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister leveres.

I år har skatteetaten meldt at de vil være ekstra oppmerksomme på boliginntekter. Utleie inntekter skal føres i et eget skjema som vedlegg til selvangivelsen. http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/tema-og-fradrag/bolig/utleie/skatt-pa-utleie/

Gevinst på salg og leie av bolig er et tilbakevendende område der de ofte avdekker feil. Dersom disse inntektene ikke føres riktig risikerer man en tilleggsskatt på mellom 15 og 60 prosent. Vi oppfordrer folk til å besøke Skatteetatens nettsider på skatteetaten.no

Et annet område som har ekstra fokus fra skatteetaten sin side i år er reisefradrag. Sjekk reisefradragsveilederen her: http://www.skatteetaten.no/reisefradrag.  Er du pendler så gå inn på denne linken og sjekk at du registrerer riktig: http://www.skatteetaten.no/pendler.

Skatteetaten har en egen fradragsveileder. Det lønner seg å sjekke hvilke fradrag du kan spare penger på før du leverer selvangivelsen: http://www.skatteetaten.no/fradragsveileder.

Har du barn kan du spare tusenvis av kroner i fradrag ved å gå gjennom selvangivelsen. Det er lurt i å rette oppmerksomheten mot post 3.2, om du har barn.

Foreldrefradraget

Har du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Det som blir meldt inn til skatteetaten er barnehage- og SFO utgifter.

– Disse utgiftene vil stå under foreldrefradraget i post 3.2.10. Foreldrefradraget for to barn er for eksempel 40 000 kroner. Står det færre utgifter oppført på foreldrefradraget, fyll på hvis mulig, står det 40 000 kroner der kan du gå videre, sier hun.

Barnepass

Betaler du barnevakt for å passe barna mens du er på jobb, studerer eller er på fest kan du trekke fra disse utgiftene. Du trenger ikke sende dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis skatteetaten spør.

– Da må det lages en enkel kvittering der navnet og adressen på mottakeren fremgår i tillegg til beløpets størrelse. Hvis du bruker en barnepasser som ikke jobber som det kan du betale opptil 6000 kroner i året hvitt. Du kan betale mer, men da må beløpet rapporteres på mottakeren av beløpet.

Levering av barnet når det er omvei til jobben

Du kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis kjøringen gjør at det blir enomvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel.

Idrettsfritidsordning

Du kan få fradrag for kostnader til fritidsordninger for barn i regi av klubber og foreninger som driver aktiviteter innenfor eget interessefelt. Dette kan f.eks. være aktiviteter innenfor idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid gis det ikke fradrag.

Det her var en liten veiledning med noen momenter til selvangivelsen.

Lykke til med årets utfylling og innlevering!

Selvangivelse frist for lønnstakere

Så skriver vi 30. april og det er siste frist for å endre og levere selvangivelse for lønnstakere. Husk å sjekk at alt av inntekt og fradrag er med på din selvangivelse.
Du kan også søke utsettelse, om det er særlige grunner til at du ikke får levert i tide. Om du får det innvilget, er fristen da 31. mai, men du kan ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Følg linken om du vil ha en liten veiledning gjennom selvangivelsen.
Lykke til!...
http://www.skatteetaten.no/…/sjekk-skat…/Hvorfor-og-hvordan/