Skatteetaten øker bøtene

Den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft den 1. januar 2017. Skatteetaten fikk utvidet sine sanksjonsmuligheter med innføring av tvangsmulkt.

Rot i papirene kan nå få store økonomiske konsekvenser, og det uavhengig av om riktig skatt eller avgift faktisk er betalt.

De gamle forsinkelsesreglene er nå byttet ut med tvangsmulkt.

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister, dersom det er åpenbare feil ved de opplysningen som gis eller når den som har fått pålegg ikke retter seg etter pålegget

Alle som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold kan risikere å bli ilagt tvangsmulkt ved opplysningssvikt.

Tvangsmulkt kan også bli ilagt i forbindelse med bokettersyn, ved at den skattepliktige ikke retter opp i henhold til gitt bokføringspålegg.

Om man ikke oppfyller opplysningsplikten vil man raskt motta et vedtak fra Skatteetaten.

Vedtaket vil inneholde opplysninger om hva den opplysningspliktige må gjøre for å unngå tvangsmulkt. Det vil også være angitt en kort frist. Overholdes ikke opplysningsplikten innen fristen vil det løpe tvangsmulkt fra den angitte datoen.

Tvangsmulkten løper til:

  • Manglende opplysninger gis.
  • Skattemyndighetene fastsetter skatten ved skjønn.
  • Maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er inntrådt.

All varsling skjer i https://www.altinn.no Det er derfor svært viktig at kontaktinformasjon er oppdatert og riktig. Om det ikke er gjort kan det risikeres at det løper tvangsmulkt uten at man er klar over det.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Vi vil gjerne hjelpe deg!