Back to All Events

Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra