Regjeringer varsler endringer i beskatning av personalrabatter

coins-948603_1920.jpg

Personalrabatter/naturlytelser mottatt i forbindelse med arbeidsforhold er skattepliktig for arbeidstaker. Nye regler fra 1. januar 2019 gjør reglene klarere og strengere.Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessing på samme måte som lønn.

Ett viktig punkt er klargjøring av når ytelser som arbeidstaker mottar fra en annen enn arbeidsgiver, en såkalt tredjepart, er skattepliktige. I tillegg er det arbeidsgiver som blir ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

Dette er et område som har vært oppe til diskusjon i bransjen hos politikere og i media siden endringen/klargjøringen ble varslet av regjeringen.

NTB melder nå om mulige nye og noe forenklede regelendringer i beskatning av personalrabatter/naturalytelser.

Endringene er foreslått som følger:

Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.

  • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. I og med det nye taket på 8.000 kroner, betyr dette at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

For arbeidsgiverne vil fjerningen av 50 prosentgrensen være en forenkling, men utover dette ligger det an til at arbeidsgivers plikter består.

Hvilke plikter er det arbeidsgiver nå blir pålagt?

  • Rapportere i A-meldingen

  • Foreta skattetrekk 

  • Betale arbeidsgiveravgift